کفپوش بتن سخت


کفپوش بتن سخت :

کفپوش بتن سخت مهندسی پارس میتواند با بهبود خصوصیات مکانیکی، بتن را در لایه های باضخامت کمتر و باکیفیت مطلوب اجرا کند. با استفاده از ترکیبات مناسب میتوان بتنی با مقاومت های فشاری، خمشی، کششی و سایشی بالاتر از بتن معمولی به دست آورد برای کاهش نسبت آب به سیمان و در ضمن افزایش کارایی بتن توصیه می گردد یکی از مواد فوق روان کننده به میزان یک درصد وزن سیمان بکار رود، با این کار مقاومت فشاری بتن افزایش می یابد.